ArabicBelarusianChinese (Simplified)EnglishRussianSpanish

Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь

Рэдакцыйна-выдавецкая дзейнасць Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь

Акадэмія МУС ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць у адпаведнасці з пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных выданняў ад 2013/12/02 № 1/102 і спецыяльным дазволам (ліцэнзіяй) на права ажыццяўлення паліграфічнай дзейнасці ад 2013/12/18 № 02330/447, выдадзенымі Міністэрствам інфармацыі рэспублікі Беларусь.

З жніўня 1994 г. літаратуру выпускае рэдакцыйна-выдавецкі аддзел, які вылучыўся ў якасці самастойнага падраздзялення са складу навукова-даследчага і рэдакцыйна-выдавецкага аддзела. У 2001 годзе аддзел прыступіў да выдання навукова-практычнага часопіса «Веснік Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь».

Асноўнымі напрамкамі дзейнасці рэдакцыйна-выдавецкага аддзела з'яўляюцца:

  • выданне (рэдакцыйна-выдавецкая падрыхтоўка і паліграфічнае выкананне) у адпаведнасці са штогадовым планам выпуску літаратуры вучэбнай, навуковай, навукова-папулярнай і даведачнай літаратуры для забеспячэння навучальнага працэсу, адлюстравання навуковай дзейнасці выкладчыкаў і студэнтаў, а таксама для арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі супрацоўнікаў органаў унутраных спраў;

  • рэалізацыя літаратуры (пакупнікамі нашай літаратуры з'яўляюцца ўстановы вышэйшай адукацыі, сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы, а таксама бібліятэкі, кнігагандлёвыя арганізацыі і практычныя органы ўнутраных спраў).

Юрыдычныя асобы могуць набыць кнігі за безнаяўны разлік (тэл. 8-017 289–21–87).

Ў кнігарні на тэрыторыі Акадэміі МУС (Мінск, пр-т Незалежнасці, 41, тэл. 8-017 289-21-87) набыць выданнi могуць супрацоўнікі, курсанты, слухачы і студэнты акадэміі. Магазiн працуе: 08:30 – 17:00 (перапынак у 13:00 – 13:30).

Электронныя версіі выданняў

Выданнi 2020 года

Права человека, миграция и безопасность: международные стандарты и кон-ституционные принципы : сб. науч. ст.

Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью : материалы заоч. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, окт. 2019 г.).

Теория и практика реализации мер ответственности в гражданском, трудовом, семейном праве в государствах Таможенного союза ЕАЭС : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 17 дек. 2019 г.).

К 100-летию провозглашения БССР. Материалы республиканской научно-практической конференции (Минск, 18 января 2019 г.).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАУКИ. Международная научно-практическая заочная конференция (Минск, 16 апреля 2020 г.).

Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохра-нительных органов. Тезисы докладов международной научно-практической конференции (г. Минск, 20 февраля 2020 года).

Выданнi 2019 года

Организация образовательного процесса. Информационно-методический сборник № 20.

Научно-практический журнал «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» № 2 (38) 2019 года

Актуальные проблемы юридического образования: Международная научно-методическая конференция (Минск, 5–6 декабря 2019 г.). Тезисы докладов.

Постсоветская интеграция: итоги и перспективы. Республиканский круглый стол (Минск, 6 декабря 2019 г.) Тезисы докладов.

Курсантский вестник. Сборник научных статей обучающихся. Выпуск 4

Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных обучающимися Академии МВД Республики Беларусь в 2019 году

Проблемы оперативно-розыскного обеспечения уголовного процесса. Тезисы докладов конференции

Научно-практический журнал «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» № 1 (37) 2019 года

Актуальные вопросы криминологии, исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности

Человек и право: проблема ценностных оснований

Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: тезисы докладов международной научно-практической конференции (Минск, 21 февраля 2019 г.)

100-летие смены исторической парадигмы: от монархии к советскому государству : сборник научных трудов

Выданнi 2018 года

Актуальные проблемы административной деликтности: тезисы докладов международной научно-практической конференции (Минск, 1 июня 2018 г.)

Научно-практический журнал «Вестник Академии МВД Республики Беларусь» № 2 (36) 2018 года

I Минские криминалистические чтения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. Часть 1

I Минские криминалистические чтения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. Часть 2

Организация образовательного процесса: информационно-методический сборник. № 19

Проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере юридической ответственности в гражданском, трудовом и семейном праве. Материалы республиканской научно-практической конференции обучающихся (Минск, Академия МВД, 27 марта 2018 года)

Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь. Тезисы докладов, республиканская научно-практическая конференция (Минск, Академия МВД, 30 октября 2018 года)

Курсантский вестник. Сборник научных статей обучающихся. Выпуск 3. Минск, Академия МВД, 2018

Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных обучающимися Академии МВД Республики Беларусь в 2018 году. Минск, Академия МВД, 2018

Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний. Тезисы докладов, международный научно-практический онлайн-семинар (Минск, Академия МВД, 10 апреля 2018 года)

Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности. Материалы международной научно-практической конференции (Минск, Академия МВД, 18 мая 2017 года)

Вестник Академии МВД Республики Беларусь. Научно-практический журнал. № 1 (35), 2018

Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранптельных органов. Международная научно-практическая конференция (Минск, 24 января 2018 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2018

Выданнi 2017 года

Актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности. Республиканская научно-практическая конференция (Минск, 2 июня 2017 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2017

Актуальные вопросы уголовно-исполнительного права и криминологии. Международная научно-практическая конференция (26 мая 2017 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2017

Актуальные проблемы юридического образования. Международная научно-методическая конференция (Минск, 30 ноября 2017 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2017

Курсантский вестник. Сборник научных статей обучающихся. Выпуск 2. Минск, Академия МВД, 2017

Методологические проблемы формирования и правотворческого использования основных понятий и категорий в сфере охранительного права. Сборник научных трудов. Минск, Академия МВД, 2017

Организация образовательного процесса. Информационно-методический сборник № 18. Минск, Академия МВД, 2017 год

Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию милиции Беларуси (Минск, 10 февраля 2017 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2017

Сборник статей победителей конкурса научных работ, выполненных обучающимися Академии МВД Республики Беларусь в 2017 году. Минск, Академия МВД, 2017

Современные подходы к пониманию права и их влияние на развитие отраслевой юридической науки, законодательства и правоприменительной практики. Сборник научных трудов. Минск, Академия МВД, 2017

Теоретико-правовые вопросы обеспечения экономической безопасности в Республике Беларусь. Республиканская научно-практическая конференция (Минск, 19 декабря 2017 года). Тезисы докладов. Минск, Академия МВД, 2017

Інфармацыйны блок

Англійская мова
Паважаныя аўтары артыкулаў!
Нагадваем, што англійскi варыянт вашых асабістых дадзеных, назва артыкула, анатацыю і ключавыя словы неабходна раздрукаваць дадаткова да пакета суправаджальных дакументаў да артыкулу і запэўніць у спецыялістаў кафедры беларускай і замежных моў.